Guber News

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


Materi Geguritan Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya

Materi Geguritan Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya

Pengertian Geguritan

Geguritan yaiku salah sijining karya sastra jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama , rima , mitra , bait lan penyusan lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan.

Geguritan uga kawujud saking ungkapan perasaan lan pikiran penyair . 

Geguritan ing Kamus Bahasa Indonesia asale kata saka "gurit" duweni arti sajak utowo syair.

Geguritan ing bahasa Indonesia uga kasebut puisi.

Ciri-Ciri geguritan

Ciri - ciri wonten ing geguritan yaiku :

1. duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu , guru wilangan , lan guru gatra

2. duweni makna utawa arti ana ing lirik lirik e

3. duweni bahasa ingkang endah lan mentes

4. ing teks geguritan ono jeneng pengarang / pangriptane posisi ne ning ngarep tembang geguritan

Paugeran Geguritan

Paugerane geguritan:

1. Ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.

2. Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan uga becik

3. Kanggo nambah kaendahan basa nggunakake purwakanthi sawetra bae.

4. Isi pitutur, piweling, kritik, protes, sindiran, pangresah, pamundhut, lan sapanunggalane.

Unsur Intrinsik

Geguritan uga duweni unsur unsur intrinsik kaya puisi lan karya sastra liyane , unsur unsur intrinsik ana ing geguritan inggih punika :

1. Tema

2. Bahasa kang endah

3. Judul Geguritan.

4. Diksi

5. Citra

6. Purwakanthi

7. Amanat kang ono ing jero ne geguritan

Langkah-Langkah Mahami Geguritan

Langkah Langkah kanggo mahami sawijining geguritan:

1. Wacanen geguritan kanthi permati, yen perlu dibolan baleni.

2. Gatekna hubungan larik ukara, banjur wewehana tandha kanggo munggel (jeda), upamane punggel sauntara wewehana tandha (/) lan kanggo sigeg wewehana tanda (//).

3. Golekna teges tembung tembung kang kok anggep angel, kanthi terus dieling eling, menawa tembung tembung sajarone geguritan bisa duwe teges lugu, entar, bisa uga lambang utawa gegambaran.

4. Perlu digatekaku menawa saben karangan mesthi duwe pesen utawa amanat kang kepingin disampekake marang pamaca.

5. Tambahana tembung utawa wanda saengga ukarane dadi sedherhana lan gampang dimangerteni.

Jenis Geguritan

Geguritan miturut kegunaane ono 3 macem , jenis jenise inggih punika :

1. Jenis Geguritan Ingkang gambarake kondisi utawa peristiwa (deskriptif)

2. Jenis Geguritan Ingkang nyeritakake kondisi utawa pengalaman (naratif)

3. Jenis Geguritan Ingkang pasemon utawa duweni isi kritikan utawa sindiran

Syarat syarat maca Geguritan

Wong moco geguritan ugo duweni syarat syarat , lan ora sembarangan ingkang moco geguritan . Syarat syarate yaiku :

1. Wirama -->  Cendek duwure nada utawa keras lemahe swara.

2. Wirasa --> Perasaan utawa penghayatan ketika moco geguritan

3. Wiraga --> Polah utawa gerake ketika moco geguritan

4. Wicara --> lancar orak e moco geguritan

Tuladha geguritan

1. Sekolahku

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening Bapak-ibu Guru

 

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

 

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

 

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang aji

miguna tumprap bangsa lan nagari


2. Pahlawanku

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku

Mugya Gusti paring nugraha

Semana gedhene bektimu

Jiwa raga, bandha donya

Tanpa sisa

Amung siji pangajabmu

Merdika


3. Kanggo Kanca

Biyen, tanganmu genggem tanganku

Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis

Biyen, guyumu nentremke atiku

 

Nanging saiki….Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku

Kanca-kancaku kabeh, bayangna

Apa sajatining kahanan sajroning dunya

 

Yen ora ana welas lan asih

Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih

Ing sakjroning manah atiku

Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

 

Kanca lan kancaku

Elinga rasa atiku iki

Jaganen rasaning welas asih iki


(Sumber: tedobagibagiilmu.blogspot.com, materitertulis.blogspot.com, www.bola.com)

Posting Komentar

0 Komentar