Pengertian, Fungsi, Jenis Sesorah

A. Pangerten Sesorah
Sesorah yaiku micara ngenani gagasan utawa panemu sarana lisan ing sangarepe wong akeh. Sesorah ana ing bahasa Indonesia diarani pidhato. Ancase wong sesorah utawa medar sabda yaiku kanggo ngutarake panguneg-uneg utawa mratelakake informasi kanthi medhar pangandhikan ana ing sangarepe wong akeh supaya padha mangreteni sing diwadharake.
img:jogjatv.coid


B. Methode Moco Sesorah
Pidhato utawa sesorah iku diwaca sangarepe wong akeh, saenggo maca migunakake methode kang warna-warna. Metodhe kang lumrahe kanggo maca pidhato yaiku kaya ing ngisor iki.
1.      Metodhe naskah, yaiku nalika pidhato kanthi maca naskah kang wis digawe luwih dhisik.
2.       Metodhe apalan, yaiku pidhato kanthi ngapalake naskahe luwih dhisik.
3.    Metodhe dadakan/impromtu, yaiku metodhe kang ditindakake kanthi dadakan tanpa gawe naskah luwih dhisik.

4.    Metodhe ekstemporan, yaiku metode sesorah kanthi nggunakake cathetan cilik kang isine bab-bab kang dianggep wigati kanggo sesorah

C. Jenis Sesorah Miturut Guna
       1.     Atur pambagyaharja, yaiku sesorah kanggo nampa rawuhipun para tamu ing                     adicara apa wae. Tuladha: ing pahargyan (pista), sukuran, lan sapanunggalane.
       2.    Menehi informasi utawa pawarta, yaiku informasi bisa arupa palapuran utawa                     sawijining bab kanthi gamblang/cetha. Tuladha: sesorah ing rapat, promosi                      barang, lan sapanunggalane.
       3.     Atur panglipur aweh hiburan, yaiku sesorah iki nduweni ancas wong kang                         mirengake seneng penggalihe. Tuladha: ing acara layatan, atur saking                             pambelasungkawa.
       4.      Pangajak, ancase sesorah iki kanggo milut atine wong saengga gelem                             nindakake apa kang diwedharake. Tuladha: penyuluhan kesehatan,                                  penyuluhan pendhidhikan, lan sapanunggalane.

D. Perangane Sesorah
       1. Uluk Salam: kulanuwun, sugeng ndalu lan sanese
       2. Purwaka: puji syukur kagem gusti Allah lan panuwun kagem para tamu
       3. Isi/wigatining atur: ngandarake ancasing acara kang dipuntindakake
       4. Pangarep: panyuwun utawi pangajeng-ajeng saking tiyang kang kagungan kersa               dhateng para tamu
       5. Panutup: isi/ atur panuwun

Belum ada Komentar untuk "Pengertian, Fungsi, Jenis Sesorah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel